dtHome = Traktortræk
dtRootHome = Traktortræk

dtRoot = LU
Vigtige datoer
 
Nyheder
Forsikringer til traktortrækstævner

Stævnedeltagerens forsikringsdækning (trækkeren og pløjeren):

Det er trækkerens og pløjerens ansvar, at traktoren er lovmæssigt forsikret (herunder ansvarsforsikret) i forbindelse med transport og kørsel til og fra stævnet samt kørsel på stævnearealet.

Forsikringspolice skal medbringes og kunne fremvises til stævnerne.

Det anbefales i øvrigt at de tegner en heltidsulykkesforsikring.

LandboUngdoms forsikringsdækning som arrangør:

LandboUngdom har tegnet forsikringerne dækker i det omfang, at det er arrangøren, der kan gøres ansvarlige for skaden. Der er selvrisiko på skaderne, størrelse afhænger af skade typen.

Tegning af forsikringen skal ske skriftligt. Det er ikke tilstrækkeligt at ringe til LandboUngdom.

For at sikringen til traktortræk- og pløjestævner er gyldig ved afholdelse af et traktortræk eller pløjestævne, skal stævnet være godkendt af politiet, tegnet og betalt hos landsorganisationen.

Ved traktortrækstævner skal der være min. 10 meter fra banen til tilskuerområdet, og tilskuerområder skal være tydeligt afmærket/afgrænset.

Forsikringsdækningen omfatter følgende:

Ansvarsforsikring:
Sikret på ansvarsforsikringen er: Foreningens medlemmer samt frivillige hjælpere personer i foreningens tjeneste. Forsikringen dækker det erstatningsansvar de sikrede kan ifalde for skade på personer herunder tilskuere, dyr og ting under afvikling af traktortræk- og pløjestævner, hvor foreningen LandboUngdom står som arrangør.

Herunder ansvarsforsikring på:

  • op til 4 lånte maskiner/køretøjer pr. stævne
  • Hoppeborg og andre oppustelige redskaber

Forsikringen omfatter kørselsuheld for lånt traktor, rendegraver, minilæsser og gummiged, ikke traktortrækkere. Forsikringen dækker direkte skade på køretøjet i forbindelse med kørsel. Der er selv risiko på skaderne.

Arbejdsskadeforsikring:
Dækning for arbejdsulykker i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade. 

Forsikringen omfatter ledere, medlemmer og andre, der hjælper i tilknytning til foreningen, og som medvirker ved forberedelse og gennemførelse af traktortræk- og pløjestævner, som foreninger under LandboUngdom står som arrangør af.

Kollektiv heltidsulykkesforsikring:

  • Forsikringen tegnes med subsidiær dækning, således at erstatning kun ydes, såfremt erstatning ikke kan opnås i henhold til Lov om Arbejdsskadeforsikring
  • Forsikrede er ansatte samt medlemmer af LandboUngdom, som aktivt medvirker ved gennemførelse af stævner. Forsikringen dækker de forsikrede under stævner

Deltagere i stævnerne (det vil sige pløjere og / eller traktortrækkere) er ikke omfattet af forsikringerne, de skal selv forsikre sig. Deltagerne skal have en ansvarsforsikring på køretøjet og bør tegne en heltidsulykkesforsikring.

Priser gældende ved LandboUngdoms stævner 2018

Traktortræk: kr. 3295,-
Pløjning: kr. 2099,-

Skulle uheldet være ude er det vigtig, at beskadigede genstande ikke bortskaffes, inden en forsikringssag er afgjort. Forsikringen vil ofte sende en taksator ud for at besigtige/vurdere skaden. Ved enhver skade rettes henvendelse til LandboUngdoms sekretariat for vejledning og rådgivning omkring skadesanmeldelse.

Bestilling af forsikring

For at bestille forsikring til pløje- eller traktortrækstævnet, skal du kontakte Hans Jürgen Dethlefsen hos LandboUngdoms sekretariat på hjd@seges.dk eller på adressen: LandboUngdom, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N.

Vejledning til bestilling af forsikring:

Arrangør:      Navn på LU forening / LU- region
Navn:            På modtageren af forsikringsbekræftelsen
Mailadresse:  e-mail på modtageren af forsikringsbekræftelsen
Stævnetype:  Pløjning eller traktortræk
Dato:             Dato for afvikling af stævnet
Tidsrum:        Fra og til klokken
Adresse:        Hvor afvikles stævnet, den samme som der er i ansøgningen til politiet
Ansvarlig(e):  Navn og tlf. nummer på de(n) ansvarlige på stævnet