Forsikringer pløjning

Stævnedeltagerens forsikringsdækning

Det er pløjerens ansvar, at traktoren er lovmæssigt forsikret (herunder ansvarsforsikret) i forbindelse med transport og kørsel til og fra stævnet samt kørsel på stævnearealet.

Forsikringspolice skal medbringes og kunne fremvises til stævnerne.

Det anbefales i øvrigt at de tegner en heltidsulykkesforsikring.

LandboUngdoms forsikringsdækning som arrangør

LandboUngdom har tegnet forsikringer, der dækker i det omfang, at det er arrangøren, der kan gøres ansvarlige for skaden. Der er selvrisiko på skaderne. Selvrisikoens størrelse afhænger af skadetypen.

Tegning af forsikringen skal ske skriftligt. Det er ikke tilstrækkeligt at ringe til LandboUngdom.

For at forsikringen til pløjestævnet er gyldig ved afholdelse af et pløjestævne, skal stævnet være godkendt af politiet, tegnet og betalt hos landsorganisationen.

Ved pløjestævner skal  tilskuerområder være tydeligt afmærket/afgrænset og overholde myndighedernes krav. 

Forsikringsdækningen omfatter følgende

Ansvarsforsikring:

Sikret på ansvarsforsikringen er: Foreningens medlemmer samt frivillige hjælpere og personer i foreningens tjeneste. Forsikringen dækker det erstatningsansvar de sikrede kan ifalde for skade på personer herunder tilskuere, dyr og ting under afvikling af traktortræk, hvor foreningen LandboUngdom står som arrangør.

Herunder ansvarsforsikring på:

  • Op til 4 lånte maskiner/køretøjer pr. stævne
  • Hoppeborg og andre oppustelige redskaber samt Zoom fodbold “Stærk mand” og lignende legeredskaber

Forsikringen omfatter kørselsuheld for lånt traktor, rendegraver, minilæsser og gummiged, ikke pløjere. Forsikringen dækker direkte skade på køretøjet i forbindelse med kørsel. Der er selvrisiko på skaderne.

Arbejdsskadeforsikring:

Dækning for arbejdsulykker i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade. 

Forsikringen omfatter ledere, medlemmer og andre, der hjælper i tilknytning til foreningen, og som medvirker ved forberedelse og gennemførelse af traktortræk, som foreninger under LandboUngdom står som arrangør af.

Kollektiv heltidsulykkesforsikring:

  • Forsikringen tegnes med subsidiær dækning, således at erstatning kun ydes, såfremt erstatning ikke kan opnås i henhold til Lov om Arbejdsskadeforsikring.
  • Forsikrede er ansatte samt medlemmer af LandboUngdom, som aktivt medvirker ved gennemførelse af stævner. Forsikringen dækker de forsikrede under stævner.

Deltagere i stævnerne (pløjere) er ikke omfattet af forsikringerne, de skal selv forsikre sig. Deltagerne skal have en ansvarsforsikring på køretøjet og bør tegne en heltidsulykkesforsikring.

Pris gældende ved LandboUngdoms stævner 2024

Pløjning: kr. 2099,- *)

Skulle uheldet være ude, er det vigtig, at beskadigede genstande ikke bortskaffes, inden en forsikringssag er afgjort. Forsikringen vil ofte sende en taksator ud for at besigtige/vurdere skaden. Ved enhver skade rettes henvendelse til LandboUngdoms sekretariat tlf. 78 78 01 29 for vejledning og rådgivning omkring skadesanmeldelse.

 

Bestilling af forsikring

For at bestille forsikring til pløjestævnet, skal du udfylde denne blanket, som sendes til info@landboungdom.dk senest 1 måned før arrangementet.

Blanketten bruges også til at oprette tilmelding i medlemssystemet og til bestilling af DLR annonce, der kan udløse tilskud til stævnet. Bemærk at brug af DLR logo ikke udløser tilskud.

Kontakt LU-konsulent Hans Jürgen Detlefsen på HJD@Landboungdom.dk eller 8740 8762 for nærmere information.

Annoncer

Kontaktoplysninger